Informační systém melioračních staveb.Informační systém melioračních staveb (ISMS) poskytuje dosud digitalizované informace k tématům zemědělských meliorací - zejména závlahových a odvodňovacích staveb a protierozních opatření. Prezentovaná data vycházejí z původních podkladů Zemědělské vodohospodářské zprávy (ZVHS) a jsou průběžně doplňována z dalších informačních zdrojů. V roce 2016 byl například v rámci celostátní inventarizace a průzkumu závlahových systémů zjišťován potenciál jejich případné obnovy (s ohledem na přípravu realizace opatření vedoucích ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody).


Aplikace byla vyvinuta pro potřeby Ministerstva zemědělství České republiky.V aplikaci jsou použita data:

 • Vrstva závlah, pořízená bývalou Zemědělskou vodohospodářskou správou (ZVHS) a doplněná VÚMOP, v.v.i.
 • Databáze podniků Povodí − odběry povrchových a podzemních vod určených pro závlahy
 • Vrstva chmelnic, poskytnutá Svazem pěstitelů chmele
 • Podpůrné informace z databáze MIV (evidence meliorační investiční výstavby bývalé ZVHS) a
  přehled závlahových zařízení v majetku státu s příslušností hospodařit prostřednictvím SPÚ
 • Specializovaná veřejná databáze projektu NAKI II
  "Závlahy – znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace",
  řešeného s finanční podporou Ministerstva kultury ČR
  (https://meliorace.vumop.cz/zavlahy/popularizace/index.html)
 • Centrální evidence vodních toků (CEVT), © eAGRI, (eAGRI/Voda/aplikace/CEVT)
 • Podkladová ortofoto mapa České republiky, © ČÚZK, https://geoportal.cuzk.cz/Ortofoto
 • Přehledové mapy České republiky, © ČÚZK, https://geoportal.cuzk.cz/Mapy
 • Správní hranice a hranice katastrálních území, © ČÚZK, https://geoportal.cuzk.cz/RÚIAN